subject
Economics, 28.10.2019 15:29 homersoncanceranguiu

1.) top, middle, and frontline are in an organization.

2.) the term downsizing, rightsizing, and reengineering are often used in the function of managers.

3.) new perspectives in or mobilizing people, sometimes use the term charisma.

4.) means organizational goals achieved

5.) is the introduction of new products and services

choices: management, leading, organizing, action plan, planning, innovation, efficiency, effectiveness, management levels, controlling

ansver
Answers: 3

Another question on Economics

question
Economics, 30.10.2019 02:28
Dula dulaan tungkol sa surplus at shortage​
Answers: 2
question
Economics, 14.11.2019 15:23
May posibilidad ba na magkaiba ang dami ng demand at suplay sa punto ng ekwilibriyo? ​
Answers: 1
question
Economics, 25.11.2019 11:28
Itinuturing ang agrkultura bilang primaryng sektor ng agrikultura bilang primaryang sektor ng ekoomiya samantalang ang industriya naman ang tawag na sekondryang.mahalaga ang papel ng dalawang sektor na ito sa pagsulong ng ekonomiya ng bansa.alin sa sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng epektibong ugnayan o interaksiyon ng dalawang sektor? a. sa malawak na luypain nagaganap ang mga produksiyon ng agrikultura samantalang ang industriya ay sa mga bahay-kalakal. b. ang magsasaka ang pangunahing tauhan ng agrikultura samantalang ang interpreneur naman ang kapitan ng industriya. c. ang mga hilaw na materyales na nagmumula sa sektor ng agrikultura ay lubhang mahalagang sangkap na sektor ng industriya upang gawing panibagong uri ng produkto. d. ang industriya ay gumagamit ng mga makinarya samantalng ang agrikultura ay nanatili sa tradisyonal na pamamaraan ng pagsasaka
Answers: 1
question
Economics, 25.11.2019 22:28
Which part or phrase in the passage hints that “knowledge” is a factor that affects michael’s career as an entrepreneur?
Answers: 1
You know the right answer?
1.) top, middle, and frontline are in an organization.

2.) the term downsizing, rightsi...
Questions
question
Math, 31.01.2021 09:55
question
Filipino, 31.01.2021 09:55
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 31.01.2021 09:55
question
Filipino, 31.01.2021 09:55
question
Physics, 31.01.2021 09:55